Obavijest- obrasci za porez na nekretnine

Nakon brojnih upita o podnošenju obrazaca sukladno Zakonu o lokalnim porezima (NN 115/16) obavještavamo Vas da zbog ukidanja odredbi Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17- Izmjene Zakona stupaju na snagu 20. listopada 2017.), a koje se odnose na Porez na nekretnine ne postoji zakonska obveza za dostavu obrazaca  koji su vam dostavljeni.

Međutim, obrasce možete popuniti i dostaviti ako postoje neke promjene na Vašoj nekretnini vezano uz površinu ili status predmetne nekretnine budući da je to zakonska obveza svakog vlasnika nekretnine (sukladno članku 22. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Promjene na nekretninama možete prijaviti putem dostavljenih obrazaca ili prijavom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, referentu za komunalnu djelatnost Veri Mrli.