OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

KLASA: 112-01/23-01/3
URBROJ: 2125-11-02/01-23-5
Korenica, 02.10.2023.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 9/21 i 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisala je Javni natječaj za prijem u radni odnos službenika na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 111/2023 dana 27.09.2023. godine, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za gospodarstvo, turizam i fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Opis poslova:
• rješava stalne složenije upravne i stručne poslove iz područja malog gospodarstva, turizma i fondova uz redoviti nadzor i upute voditelja Odsjeka,
• prati stanje u malom gospodarstvu, turizmu i fondovima, sudjeluje u izradi analiza uspješnosti usvojenih programa te predlaganju mjera
• sudjeluje u izradi strategija i programa vezanih uz gospodarski i regionalni razvoj općenito u kojima se planiraju potrebe i način korištenja gospodarskih resursa, te vodi manje složene projekte iz područja poticanja razvoja malog gospodarstva i turizma
• proučava i obrađuje pitanja iz područja europskih integracija, prati i proučava propise međuregionalne i općinske suradnje.
• prati najave i objave natječaja iz nacionalnih izvora i područja EU fondova, samostalno ili u suradnji sa Županijskom razvojnom agencijom LIRA-e i drugim institucijama izrađuje i prijavljuje projekte za financiranje iz fondova EU i drugih izvora te sudjeluje u realizaciji projekta kao voditelj/koordinator ili asistent na projektu
• obavlja stručnu obradu i sudjeluje u izradi akata za općinsko vijeće, te izvršava akte općinskog vijeća i načelnika,
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

Podaci o plaći radnog mjesta:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o utvrđenju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera i zaposlenih kod proračunskog korisnika – Narodnoj knjižnici Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 4/23) kojom je određena osnovica u iznosu 740,73 eura i Odlukom o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 10/21 i 10/22) u kojoj je za poslove višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, turizam i fondove propisan koeficijent 1,70.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:
– provjera znanja i sposobnosti iz općeg znanja – pismeni test,
– intervju.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:
1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
4. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),
5. Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj: 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21),
6. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19, 42/20)
7. Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
8. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.g, publikacija Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
9. Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta – Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020.g., publikacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova, (svibanj 2015.),
10. Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – publikacija Vlade,
11. Statut Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2/21 i 9/22).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti iz općeg znanja. Navedena pismena provjera znanja traje trideset minuta.
Za provjeru znanja i sposobnosti iz općeg znanja, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.
Smatra se da je kandidat položio ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo kroz intervju sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalni ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi, utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se podnijeti žalba općinskom načelniku Općine Plitvička Jezera. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.
Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisanog testiranja) I INTERVJUA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) i intervju održat će se
dana 11. listopada 2023. godine s početkom u 09.00 sati
u vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici Trg Sv. Jurja br. 6.

KANDIDATI KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJUU O TOME ĆE BITI PRAVOVREMENO OBAVJEŠTENI ELEKTRONIČKIM PUTEM.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA