OGLAS o prijmu službenika na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18 pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavljuje

OGLAS
o prijmu službenika na određeno vrijeme
zbog obavljanja privremenih poslova -ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

1. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera
– voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.
UVJETI:
– magistar pravne, ekonomske ili humanističke struke ili stručni specijalist,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavnaje engleskog jezika,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.
Sukladno čl.14.Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

2. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,
– asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.
UVJETI:
-najmanje srednja stručna sprema četverogodišnjeg smjera,

-poznavanje engleskog jezika,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.
Sukladno čl.14.Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Utvrđuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici: www.plitvicka-jezera.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja kao i ostale informacije o oglasnom postupku.
Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Općine Plitvička Jezera najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18)
– dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.),
– dokaz o osposobljenosti za upravljanje projektima ili radu na projektima Europske unije.

Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Prijave se podnose u Jedinstveni upravni odjela Općine Plitvička Jezera u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe zapošljavanja, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na oglas o prijmu službenika u službu“ , a kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNICA
Klara Orlić, spec.admin.publ., v.r.

Oglas-prijam u službu na određeno vrijeme projekt-ZAŽELI