Općinski načelnik

nacelnik_2

BIOGRAFIJA NAČELNIKA

Ja sam Ante Kovač.

Rođen sam 28. studenog 1971. godine u Livnu. Osnovnu školu pohađao sam u Livnu, te sam se stjecajem okolnosti preselio u Osijek, gdje nastavljam pohađanje Osnovne škole u Višnjevcu u Osijeku.

Srednju školu sam završio u Zagrebu, u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Fakultetsko obrazovanje stekao sam također u Zagrebu, pohađajući Filozofski fakultet u Zagrebu.

Prijavljujući se na različite natječaje za posao, prijavio sam se i na natječaj koji je bio raspisan u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Korenici. Tako sam se našao u Korenici od 2005. godine, gdje sam 12 godina radio kao nastavnik hrvatskog jezika.

Sretno sam oženjen i otac dviju prekrasnih djevojčica.

U želji da pomognem mještanima Općine Plitvička Jezera, kandidirao sam se na izborima 2017. godine kada postajem načelnik Općine Plitvička Jezera.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik ima zamjenika.

Općinski načelnik:

 • Zajedno sa zamjenicima prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine sukladno zakonskim propisima i Statutu čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kn. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, onda najviše do 70.000,00 kuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o zakupu poslovnog prostora,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Akti Općinskog načelnika (2017.-2021.)

 • Evidencija ugovora, aneksa i sporazuma za 2020. godinu (14.01.2021.)
 • ID Pravilnika Jedinstvenog upravnog odjela (07.12.2020.)
 • Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti (20.08.2020.)
 • 1. godišnji Plan raspisivanja natječaja (10.01.2020.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • Odluka o utvrđenju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera ()
 • Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put (30.10.2019.)
 • Procedura blagajničkog poslovanja (30.10.2019.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitivčka Jezera za 2019. godinu (15.01.2019.)
 • Plan Prijma U Službu U Jednistveni Upravni Odjel Za 2019 Godinu ()
 • Odluka O Jednokratnoj Novčanoj Pomoći Za Opremu Novorođenčadi 2019. ()
 • Odluka O Imenovanju Uredništva Službenog Glasnika ()
 • Zaključak O Prethodnoj Suglasnosti Na Dopunu Cjenika Komunalnih Usluga (12.12.2018.)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (06.11.2018.)
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- bicikli za projekt Zaželi (25.09.2018.)
 • Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjestu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (01.08.2018.)
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (31.07.2018.)
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (17.05.2018.)
 • Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje (17.05.2018.)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (10.11.2017.)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Plitvička Jezera (25.10.2017)
 • Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općina Plitvička Jezera (25.10.2017)
 • Obavijest o nepostojanju sukoba interesa- Ante Kovač ()
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa- Ante Kovač ()
 • Akti Općinskog načelnika (2013.- 2017.)
 • Zelena čistka I Plava čistka 2017 ()
 • Rješenje O Suglasnosti Na Primjenu Pravilnika O Zaštiti Arhivskog I Registraturnog Gradiva ()
 • Pravilnik O Zastiti I Obradi Arhivskog I Registraturnog Gradiva Opcine Plitvicka Jezera ()
 • Plan nabave za 2017. godinu (20.02.2017.)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka O Fnanciranju Udruga ()
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. ()
 • Odluka Procedura stvaranja ugovornih obveza ()
 • Odluka Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja ()
 • Odluka Procedura naplate prihoda ()
 • Obavijest o nepostojanju sukoba interesa ()
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa ()
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. ()
 • Plan obilaska lokacija odbačenog otpada ()
 • Plan nabave za 2016. ()
 • Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada ()
 • Odluka o financiranju Programa i projekata udruga u Općini Plitvička Jezera ()
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. ()
 • Registar ugovora o bagatelnoj javnoj nabavi za 2015. ()
 • Odluka o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2014./2015. ()
 • Plan nabave za 2015. ()
 • Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole ()
 • Odluka o imenovanju osobe zaduzene za nepravilnosti ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ()
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. ()
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. ()
 • II Izmjene i dopune Plana Nabave za 2014. ()
 • Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014/2015 ()
 • Odluka o cijeni vodnih usluga (SG 2014/18)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (SG 2014/18)
 • Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. (SG 2014/17)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/08)
 • Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/01)
 • Plan nabave za 2014. (SG 2014/01)
 • Odluka o utvrđivanju cijene usluge koje Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera pruža pravnim i fizičkim osobama (SG 2013/20)
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (SG 2013/16)