Statut

 

Na temelju čl. 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) , čl. 32. i 100. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 09. veljače 2018. godine, donosi

STATUT OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom u skladu sa Zakonom, uređuje se:

 1. Samoupravni djelokrug Općine
 2. Obilježja Općine (pečat i dan Općine)
 3. Javna priznanja
 4. Ustrojstvo, ovlasti i način rada Općine
 5. Javnost rada Općine
 6. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
 7. Oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave
 8. Ustrojstvo i rad javnih službi
 9. Imovina i financiranje Općine
 10. Akti Općine
 11. Prava i slobode srpske nacionalne manjine
 12. Druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Svi izrazi u Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Općina Plitvička Jezera (dalje u tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine Plitvička Jezera nalaze se sljedeća naselja:

Bjelopolje, Čanak, Čujića Krčevina, Donji Vaganac, Drakulić Rijeka, Gornji Vaganac, Gradina Korenička, Homoljac, Jasikovac, Jezerce, Kalebovac, Kapela Korenička, Kompolje Koreničko, Končarev Kraj, Korana, Korenica, Kozjan, Krbavica, Ličko Petrovo Selo, Mihaljevac, Novo Selo Koreničko, Oravac, Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Poljanak, Ponor Korenički, Prijeboj, Rastovača, Rešetar, Rudanovac, Sertić Poljana, Smoljanac, Šeganovac, Trnavac, Tuk Bjelopoljski, Vranovača, Vrelo Koreničko, Vrpile, Zaklopača i Željava.

Članak 3.

Granice Općine Plitvička Jezera mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

 

Članak 4.

Općina Plitvička Jezera je pravna osoba.

Sjedište je u Korenici, Trg Svetog Jurja br. 6.

 

Članak 5.

Općina Plitvička Jezera ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.

Izgled, uporaba i čuvanje grba i zastave utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Za svečano obilježavanje dana Općine Plitvička Jezera utvrđuje se 23.travnja.

Dan 23. travnja, blagdan Sv. Jurja, utvrđuje se kao Dan Općine Plitvička Jezera, koji se svečano obilježava.

 

Članak 6.

Svečano obilježavanje dana Općine Plitvička Jezera odredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 7.

Građanima Općine, udruženjima, ustanovama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja, počasti i nagrade za uspjehe kojima pridonose razvoju Općine.

Način dodjeljivanja, vrste i opoziv priznanja, počasti i nagrada uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 8.

Općina Plitvička Jezera obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na:

 1. Uređenje naselja i stanovanja
 2. Prostorno i urbanističko planiranje
 3. Komunalno gospodarstvo
 4. Brigu o djeci
 5. Socijalnu skrb
 6. Primarnu zdravstvenu zaštitu
 7. Odgoj i osnovno obrazovanje
 8. Kulturu, tjelesnu kulturu i sport
 9. Zaštitu potrošača
 10. Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 11. Protupožarnu i civilnu zaštitu
 12. Promet na svom području
 13. Poslove kojima se prema posebnim zakonima uređuju pojedine djelatnosti čije je obavljanje Općina dužna organizirati.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 9.

Općina može s drugim jedinicama lokalne ili regionalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

Općina Plitvička Jezera može pod uvjetima utvrđenim zakonom surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum.

Sporazum o suradnji Općine Plitvička Jezera i lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

Odluku o načinu, uvjetima, visini sredstava, rokovima, nadzoru i kontroli izvršenja poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 10.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 11.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 12.

Osim iz razloga utvrđenih prethodnim člankom u stavku 1. ovoga Statuta, referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva Općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

 

Članak 13.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je postupiti kao u stavku 1. i 2. ovoga članka.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 14.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 15.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 16.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

 

Članak 17.

Zbor građana saziva Općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 16. stavka 3. ovoga Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.

 

Članak 18.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 19.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Članak 20.

Tijela Općine Plitvička Jezera su:

 1. Općinsko vijeće,
 2. Općinski načelnik.
 1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 21.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je predstavničko tijelo građana lokalne samouprave koje donosi akte, u okviru svojih prava i dužnosti, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 22.

Općinsko vijeće u okviru svojih ovlasti:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna.
 • donosi odluku o promjeni granice Općine,
 • donosi odluku o raspisivanju izbora za mjesne odbore,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 23.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera čini (13) trinaest vijećnika izabranih na način određen zakonom.

Članak 24.

Utvrđuje se da srpska nacionalna manjina ima pravo na (3) tri člana Vijeća iz reda svojih pripadnika.

Općinsko vijeće može imati i više od (13) trinaest vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću.

Članak 25.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, ali mogu podnijeti ostavku.

Članak 26.

Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora, koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća sukladno zakonskim odredbama.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima koji se održavaju svake četiri godine sukladno zakonskim odredbama kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonskim odredbama.

Članak 27.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
 • ako mu prestane prebivalište na području Općine Plitvička Jezera, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
 • smrću.

Članak 28.

Članu Općinskog vijeća koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.

Po prestanku obnašanja nespojive, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavak obnašanja nespojive dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka i mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 29.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Članak 30.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 • ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća vezano za predmet rasprave.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se iz redova vijećnika na vrijeme od četiri godine ukoliko po zakonskim propisima i Statutu ne dođe do prestanka obnašanja.

Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća podnosi Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, Općinsko vijeće bira većinom svih članova Općinskog vijeća javnim glasovanjem ukoliko Općinsko vijeće ne odluči da se glasuje tajno.

Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 

Članak 32.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

Predsjednik vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik vijeća je dužan sazvati sjednicu vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati na zahtjev 1/3 članova vijeća čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne samouprave.

 

Članak 34.

Zahtjev za razrješenje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća podnosi Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

Odluka o razrješenju donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 35.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća dužnost ne mogu obnašati profesionalno, ali imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Vijeća.

 

Članak 36.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća i zamjenjuju ga u radu u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje ima predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 37.

Predsjednik i potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću.

Članak 38.

Članovi Općinskog vijeća mogu Općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu.

Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut i njegove izmjene i dopune, proračun i njegove izmjene i dopune, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta, Poslovnik o radu Vijeća i pitanja koja su utvrđena Poslovnikom donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 40.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Vijeća.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 41.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 42.

Radi pripremanja prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja iz djelokruga Vijeća, Općinsko vijeće može osnovati odbore i povjerenstva.

Osnivanje, sastav, zadaci i način rada tijela iz prethodnog stavka uređuje se ovim Statutom i posebnom odlukom Vijeća.

Radna tijela Općinskog vijeća za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću, a dužna su jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu.

Općinsko vijeće može ako to smatra potrebnim i više puta godišnje tražiti izvještaj pojedinog radnog tijela.

Članak 43.

Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika, može imati zamjenika predsjednika i ima određen broj članova.

Članom radnog tijela može biti ugledna i stručna osoba izvan sastava Općinskog vijeća kojoj je bliska materija iz nadležnosti određenog radnog tijela.

Mandat predsjednika, zamjenika ukoliko je izabran i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva Općinskog vijeća.

Članak 44.

Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama.

Članak 45.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 1. Mandatno povjerenstvo,
 2. Povjerenstvo za izbor i imenovanje,
 3. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise,
 4. Povjerenstvo za proračun i financije,
 5. Povjerenstvo za nacionalne manjine.

 

Članak 46.

Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje trećine vijećnika.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na mandat vijećnika, te o tome podnosi prijedloge Općinskom vijeću.

Članak 47.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i o općim pitanjima kadrovske politike i daje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Članak 48.

Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže izmjene i dopune Statuta i Poslovnika, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Članak 49.

Povjerenstvo za proračun i financije raspravlja o prijedlogu proračuna, o prijedlogu odluke o izvršenju proračuna, o zaduženjima Općine, izvješću o trošenju sredstava iz proračuna, o polugodišnjem obračunu proračuna i završnom obračunu proračuna.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

 

Članak 50.

Povjerenstvo za nacionalne manjine raspravlja i daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću o svim temama iz nadležnosti Vijeća, a kojim se uređuju prava i slobode srpske manjinske zajednice, odnosno kada se odlučuje o tim pravima i slobodama.

Povjerenstvo za nacionalne manjine ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Članak 51.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Vijeća.

 1. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 52.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik ima zamjenika.

Pravo na zamjenika Općinskog načelnika ostvaruju i pripadnici srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegovi zamjenici biraju se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora prije održavanja istih.

Članak 54.

Općinski načelnik:

 • Zajedno sa zamjenicima prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine sukladno zakonskim propisima i Statutu čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kn. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, onda najviše do 70.000,00 kuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o zakupu poslovnog prostora,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Članak 55.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

 

Članak 56.

Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

Članak 57.

Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima mandat može prestati i po sili zakona:

 • danom dostave pisane ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva i
 • smrću.

Članak 58.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Referendum za opoziv se ne može raspisati samo za zamjenike Općinskog načelnika.

 

Članak 59.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika nego će dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnašati njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako Općinskom načelniku mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora na novog Općinskog načelnika.

 

Članak 60.

Općinski načelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine, ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinski načelnik ima pravo zadržati akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili propis, te zatraži od Vijeća da u roku od 8 dana od donošenja akta otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti tijelo središnje državne uprave ovlašteno za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne samouprave.

Članak 61.

Općinski načelnik je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja, dostaviti središnjem tijelu državne uprave ovlaštenom za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne samouprave Statut i opće akte koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 62.

Zamjenik načelnika zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju kada je zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječen da obavlja svoje dužnosti.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju poslova zamjenik načelnika dužan se je pridržavati uputa Općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova zamjeniku načelnika ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njegovo obavljanje.

UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE OPĆINE

Članak 63.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se posebno upravno tijelo sukladno zakonu.

Općinski načelnik planom prijma u službu utvrđuje popunjenost upravnih tijela Općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u izvršnom i upravnom tijelu Općine.

Članak 64.

Upravnim tijelima upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 65.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću i Općinskom načelniku.

Sredstva za rad upravnog tijela osiguravaju se u proračunu Općine Plitvička Jezera, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 66.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno zakonu.

Članak 67.

Pripadnici nacionalne manjine koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravim nacionalnih manjima imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima Općine, imaju pravo na zastupljenost u upravnim tijelima Općine.

V. JAVNE SLUŽBE

Članak 68.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 69.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 68. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općina, imenuje Općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 70.

Na području Općine Plitvička Jezera osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 71.

Ovim Statutom na području Općine Plitvička Jezera osnivaju se slijedeći mjesni odbori:

 1. Mjesni odbor Bjelopolje – za područje naselja: Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Oravac, Šeganovac, Jasikovac, Gradina Korenička, Ponor Korenički.
 2. Mjesni odbor Čanak – za područje naselja: Čanak i Kozjan.
 3. Mjesni odbor Jezerce – za područje naselja: Jezerce, Prijeboj, Čujića Krčevina i Kapela Korenička.
 4. Mjesni odbor Korenica – za područje naselja: Korenica, Kalebovac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko i Vrpile.
 5. Mjesni odbor Krbavica – za područje naselja: Krbavica.
 6. Mjesni odbor Ličko Petrovo Selo – za područje naselja: Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo Koreničko, Rešetar i Zaklopača.
 7. Mjesni odbor Plitvička Jezera – za područje naselja: Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj.
 8. Mjesni odbor Poljanak – za područje naselja: Poljanak, Sertić Poljana i Plitvica Selo.
 9. Mjesni odbor Rastovača – za područje naselja: Rastovača i Korana.
 10. Mjesni odbor Smoljanac – za područje naselja: Smoljanac.
 11. Mjesni odbor Vaganac – za područje naselja: Donji Vaganac i Gornji Vaganac
 12. Mjesni odbor Vrelo – za područje naselja: Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac i Trnavac.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.

Članak 72.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa sjedištem na području Općine te Općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.

Članak 73.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 74.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 75.

Tijela Mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 76.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 77.

Odluku o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora, uključujući i predsjednika, ima sljedeći broj članova:

 1. Mjesni odbor Bjelopolje – 5 članova.
 2. Mjesni odbor Čanak – 5 članova.
 3. Mjesni odbor Jezerce – 5 članova.
 4. Mjesni odbor Korenica – 7 članova.
 5. Mjesni odbor Krbavica – 5 članova.
 6. Mjesni odbor Ličko Petrovo Selo – 5 članova.
 7. Mjesni odbor Plitvička Jezera – 5 članova.
 8. Mjesni odbor Poljanak – 5 članova.
 9. Mjesni odbor Rastovača – 5 članova.
 10. Mjesni odbor Smoljanac – 5 članova.
 11. Mjesni odbor Vaganac – 5 članova.
 12. Mjesni odbor Vrelo – 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 79.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

 

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 81.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 82.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 83.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

 

Članak 84.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 85.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 86.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

 

Članak 87.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE

Članak 88.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i ostala imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 89.

Imovinom u vlasništvu Općine mora se upravljati, koristiti i raspolagati pažnjom dobrog domaćina.

Članak 90.

Općina Plitvička Jezera ima svoje prihode kojima slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njezina tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

 1. Općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. Prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 3. Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 4. Prihodi od naknade na koncesiju,
 5. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje,
 6. Udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
 7. Sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 8. Drugi prihodi određeni zakonom,
 9. Darovi i drugi oblici prihoda.

Članak 91.

Svi ostvareni prihodi sredstva su godišnjeg proračuna Općine.

Godišnji proračun i odluku o izvršenju proračuna donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 92.

Godišnji proračun se mora donijeti prije početka godine za koju se proračun donosi.

Ukoliko se godišnji proračun ne donese prije početka godine za koju se donosi, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

 

Članak 93.

U godišnjem proračunu mora se predvidjeti stalna rezerva.

Stalna rezerva se formira iz ukupno ostvarenih godišnjih prihoda Općine

VIII. PRAVA I SLOBODE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Članak 94.

Pripadnici srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem Vijeća srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 95.

Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera ima pravo:

 • predlagati tijelima Općine Plitvička Jezera mjere za unapređenje položaja srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Plitvička Jezera,
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,
 • predlagati postavljanje simbola, znamenja i natpisa u skladu sa posebnim zakonom i statutarnom odlukom Općinskog vijeća.
 • način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka uređivat će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.

Članak 96.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od Vijeća nacionalne manjine, odnosno predstavnika nacionalne manjine osnovanih za područje Općine Plitvička Jezera zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 97.

Na području Općine Plitvička Jezera pripadnici nacionalne manjine imaju pravo koristiti i isticati znamenja i simbole nacionalne manjine koje utvrdi Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 98.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obvezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 99.

Općina Plitvička Jezera u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta.

Općina Plitvička Jezera osigurava sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plitvička Jezera.

IX. AKTI OPĆINE

Članak 100.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut Općine, odluke, godišnji proračun Općine, završni račun proračuna, rješenja, zaključke, preporuke, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje i priznanja, te daje tumačenja akata koje donosi.

Članak 101.

Općinski načelnik donosi odluke, rješenja, zaključke, pravila i naputke.

Članak 102.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke, prijedloge i rješenja.

Članak 103.

Opći i drugi akti objavljuju se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odrediti i drugo glasilo za službeno glasilo Općine.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, odluke i drugi opći akti mogu stupiti na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasilu.

Članak 104.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanim ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom.

 

Članak 105.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

 

Članak 106.

Nadzor nad zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave sukladno posebnom zakonu.

Članak 107.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donošenja akata, te autentičnom tumačenju akata uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

X. JAVNOST RADA

Članak 108.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 109.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Sjednice Općinskog vijeća se mogu službeno snimati i javno objavljivati.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata Općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 110.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj temi Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj temi, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 111.

Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća utvrđuje konačni prijedlog promjene Statuta Općine Plitvička Jezera.

 

Članak 112.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera o promjeni Statuta Općine Plitvička Jezera odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

 

Članak 113.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 10/13)

 

Članak 114.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 012-03/18-01/01

URBROJ: 2125/11-03-18-01

Korenica, 9. veljače 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Bionda, v.r.