Oznaka: Plitvička jezera

HEP: Obavijest o planiranom prekidu

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
23.05.2020.         09:00 do 12:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

 

S poštovanjem

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica – POZIV

VODOVOD KORENICA d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, 53230 Korenica, u cilju “izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica, a u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana trasa gore navedenog sustava

POZIVAJU SE

vlasnici označenih nekretnina na sklapanje Ugovora o pravu služnosti

Sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja mogu pristupiti osobe koje dokažu vlasništvo nad navedenim nekretninama. Ukoliko su kao vlasnici upisane osobe koje su preminule, na potpisivanje ugovora se pozivaju njihovi nasljednici koji su dužni dostaviti dokaz o smrti i rješenje o nasljeđivanju iza pokojnih upisanih zemljišnoknjižnih vlasnika predmetnih nekretnina.

Ujedno se obavještavaju gore navedene osobeda je proveden postupka osiguranja dokaza o stanju I vrijednosti navedene nekretnine, te su izrađeni nalazi procjene vrijednosti koji sadrže izračun naknade koja pripada svakom vlasniku, odnosno suvlasniku predmetne nekretnine.

Mole se gore navedene osobe da radi uvida u procjene vrijednosti i obračun naknade kao i plan / položaj prolaska predviđene trase u odnosu na česticu, u svezi sklapanja ugovora pristupe u prostore Općine Plitvička jezera, i to uz prethodnu najavu na broj telefona 053/756-245.

POZIV na raspravu radi određivanja vještačenja i izbora vještaka

Dana 24. studenoga 2017.g. (petak) s početkom u 12,00 h u Vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6, održat će se usmena rasprava radi određivanja vještačenja i izbora vještaka, u nazočnosti vlasnika, odnosno posjednika nekretnina i korisnika izvlaštenja, te predstavnika Ureda državne uprave Ličko- senjske županije, Ispostava Korenica, a vezano uz fazu 6 i 8 projekta Aglomeracije Plitvička Jezera 2. Svi učesnici ovog postupka o sadržini ovog zaključka bit će obaviješteni putem oglasne ploče Općine, službene web stranice Općine Plitvička Jezera i drugih portala i sredstava priopćavanja.

Cijeli poziv:
Poziv

Natječaj i natječajna dokumentacija o povjeravanju poslova održavanja cesta

 Na temelju članka 15. stavaka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih javno prometnih površina od  20. srpnja 2017. godine, Općinski načelnik općine Plitvička Jezera, o b j a v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ

o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera

1.   Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za odabir izvoditelja radova  održavanja  nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera i to za:

ZONA I – naselja: Korenica, Oravac, Gradina Korenička, Jasikovac, Kalebovac, Vrpile, Krbavica, Čanak, Kozjan, Šeganovac, Ponor Korenički, Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski,

ZONA II –  naselja:  Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac, Trnavac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko,

ZONA III –  naselja:  Prijeboj, Ćuić Krčevina, Plitvička Jezera – Mukinje, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Plitvički Ljeskovac – Uvalica, Korana, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Rastovača,

ZONA IV – naselja: Smoljanac, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Rešetar – Arapov Dol, Željava, Novo Selo Koreničko i Zaklopača.

Pod obavljanjem poslova održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

– nasipanje neasfaltiranih cesta, ulica i putova kamenim materijalom u što je uključena nabava i dovoz materijala (kamenog agregata raznih granulacija) te njegova ugradnja,

– ostali radovi koji se izvode u sklopu investicijskog i tekućeg održavanja cesta u stanju prohodnosti i tehničke ispravnosti kao redovno održavanje, te povećanja sigurnosti, mjestimičnog poboljšanja kao izvanredno održavanje,

– zimsko održavanje – čišćenje snijega i posipanje cesta.

Ugovor se zaključuje na vrijeme od 1 (jedne) godine.

2.   Ponuda mora sadržavati

– točan naziv i adresu ponuditelja,

– izvod iz sudskog registra ili obrtnicu (original ili ovjerena preslika, ne stariji od 6 mjeseci),

– popunjeni ponudbeni troškovnik,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih poreznih obveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– dokaz o solventnosti BON 2/SOL 2 izdan od banke ili druge financijske institucije ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– referentnu listu sličnih radova izvedenih u posljednje 3 godine,

– popis vlastite mehanizacije i opreme, te popis zaposlenih po kvalifikacijama,

– Izjava o nekažnjavanju ovjerenu od javnog bilježnika, u kojoj odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu.

3.   Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.

4.   Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti.

5.   Upute ponuditeljima i ponudbeni troškovnik može se preuzeti na web stranici Općine Plitvička Jezera, ili osobno na adresi Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica radnim danom od 8 do 13 sati.

6.   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s podacima o ponuditelju na adresu: Općina    Plitvička Jezera Trg Sv. Jurja br. 6 53230 Korenica, s naznakom „Ponuda za održavanje  nerazvrstanih cesta– NE OTVARAJ“.

7.   Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja.

8.   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera. O konačnom odabiru svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja   Odluke.

9.   Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

10.  Općina Plitvička Jezera ima pravo odbiti sve ponude ili poništiti javni natječaj s tim da nije obvezno navesti razloge zbog kojih je takva odluka donesena

11.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Općine Plitvička Jezera ili na tel.   053/776-017.

Klasa:363-01/17-01/19

Ur.Broj:2125/11-01/01-17- 03

Korenica,  18. kolovoza 2017. godine                                                                                                         Općina Plitvička Jezera

Općinski načelnik Ante Kovač, v.r.

Natječaj o povjeravanju poslova održavanje cesta 08-2017

Dokumentacija za natječaj za održ cesta 2017 konačno

Dan državnosti Republike Hrvatske

Na današnji dan, 25. lipnja 1991. godine Hrvatski sabor je donio Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske čime je proglasio Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.

Tom prigodom su načelnik Općine, te njegov zamjenik danas zapalili svijeće ispred svih spomenika poginulim braniteljima u Općini, te ispred biste prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Dragim građankama i građanima Republike Hrvatske želimo sretan Dan državnosti Republike Hrvatske.