Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. godinu

 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 8/08, 61/11) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 24.12.2014. godine donosi

  P L A N
  prijma na stručno osposobljavanje
  bez zasnivanja radnog odnosa u Općini
  Plitvička Jezera za 2015. godinu

   

  Članak 1.

  Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015. godini prijam 3 osobe, od čega:

  • 1 osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili speijalističkim diplomskim stručnim studijem (magistar struke ili stručni stručni specijalist ekonomske struke VSS)
  • 1 osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem u trajanju od najmanje 3 godine (stručni prvostupnik javne uprave)
  • 1 osoba srednje stručne spreme (upravni referent)

  Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

  Članak 2.

  Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

  Članak 3.

  Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr).

  KLASA: 112-07/14-01/02
  UR.BROJ: 2125/11-01/01-14-01
  Korenica, 24. prosinca 2014. god.

  Općinski načelnik
  Boris Luketić