Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za nabavu roba

Javni naručitelj je pokrenuo ponovni postupak jednostavne nabave pod nazivom „Bicikli-projekt Zaželi“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Nabava se provodi za potrebe provođenja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području općine Plitvička jezera“, UP.02.1.1.05.0152,  koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Ljudski potencijali“ 2014-2020.

Nositelj projekta je općina Plitvička jezera, vrijednost projekta je 3.288.450,00 kn, a provodi se 30 mjeseci.

Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/18)

 1. Naručitelj i kontakti

Naručitelj: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, Trg Svetog Jurja br. 6, Korenica; OIB: 58932233075

Broj telefona: 053/ 776-018;  Broj telefaksa 053/776-175;

Internetska adresa: www.plitvicka-jezera.hr

Odgovorna osoba: Ante Kovač, načelnik

 

Služba za kontakt: Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/756-245

Adresa elektroničke pošte: klara.orlic@plitvicka-jezera.hr

Odgovorna osoba: Klara Orlić, spec.admin.publ., pročelnica

 

 1. Evidencijski broj nabave: 49-2018-RO

 

 1. Predmet nabave: „Bicikli-projekt Zaželi“

 

 1. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj120/16)

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 24.000,00 kn

 

 1. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta iz poziva)

 

 1. 7. Opis predmeta nabave: Nabava 20 bicikala koji će se koristiti zaposlenim ženama radi što brže i učinkovitije brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Pri nabavi bicikala obavezno je postupati u skladu s Upute za korisnike sredstava „ Informiranje, komunikacija i vidljivost  projekata financiranih u okviru Europskog fonda za  regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF)  i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020“, https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf.

 

 1. Uvjeti nabave

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 20 dana od obostranog potpisa ugovora

Rok valjanosti ponude:  30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa (situacije) koji će biti dostavljen nakon uspješno izvršene usluge. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 

 1. 9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:

9.1. Obvezne osnove za isključenje

9.1.1. Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavak 1. ZJN 2016.

Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje ponuditelj u ponudi dostavlja:

 • Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležene sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 1.)

 

9.1.2. Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. a) u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,ili
 2. b) u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 1. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje,
 1. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke. 9.1.2. oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

9.2. Uvjeti sposobnosti

Ponuditelj mora posjedovati profesionalnu sposobnost za izvršenje predmeta nabave. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

 • Izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 • Popis ugovora o izvršenim uslugama – traži se dokaz o najmanje tri ugovora za izvršenje usluga koje su predmet nabave tijekom godine u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri (3) godina koje prethode toj godini. Popis ugovora mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište druge ugovorne strane, naziv pružene usluge, vrijednost ugovora, datum izvršenja.

Ako je potrebno Naručitelj može od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti popisa/potvrde te isključiti ponuditelja ukoliko utvrdi da je dostavio lažne podatke odnosno nije izvršio uslugu.

Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 2.)

 • Dokument (potvrdu, izjavu) druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi iz gore dostavljenog popisa ugovora, u kojoj se navodi ime osoba koja je vršila uslugu. Dokumentima se mora dokazati da je uredno izvršen jedna ili najviše dva ugovora čija je ukupna zbrojena vrijednosti jedna ili veća od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. Sadržaj, načini i rok dostave ponude

Ponuda mora sadržavati:

 1. PONUDBENI LIST,
 2. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE
 • izjava o nekažnjavanju (neovjerena). Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika dostavlja odabrani ponuditelj prije potpisa ugovora
 • potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
 1. UVJETI SPOSOBNOSTI:
 • izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 • popis ugovora o izvršenim uslugama i
 • potvrde druge ugovorne strane.
 1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

 

Način izrade ponude:

 1. ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu,
 2. ponuda mora biti uvezana u cjelinu da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova,
 3. stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljvi redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20),
 4. ponuda se dostavlja u izvorniku, u papirnatom obliku, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe ponuditelja,
 5. ponuda se piše neizbrisivom tintom.

 

Oblik ponude i način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručiteljas naznakom: „Bicikli-projekt Zaželi“ s naznakom „Ne otvaraj“. Informacije o adresi dostave navedene su u točci 1. Poziva.

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Rok za dostavu ponude je 5 dana. Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 18.09.2018.u 12:00 sati.

 

 1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosi od 3 % procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne može biti kraće od roka valjanosti ponude. Naručitelj će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude u roku do 30 dana od dana sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

 1. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka. Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

 

 1. Pouka o pravnom lijeku: Odluka o odabiru ili poništenju postaje izvršna danom donošenja, te protiv iste žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

 1. Prilozi -obrasci
 1. PONUDBENI LIST
 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU (obrazac 1)
 3. POPIS UGOVORA (obrazac 2)
 4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
 5. TROŠKOVNIK

Načelnik Općine:

                                                                                                          Ante Kovač v.r.