Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/26)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/17)
 • Program javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2013/26)
 • Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 19.12.2013.godine, donijelo je

  P R O G R A M
  javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

   

  Članak 1.

  Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Općinskog Proračuna, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu, a osobito djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja, vjerskih zajednica i drugih manifestacija u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života od interesa za Općinu.

  Članak 2.
   Za ostvarivanje programskih djelatnosti iz točke I ovog Programa osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 5.315.600,00 kn i to:

  1. Narodna knjižnica, za redovnu djelatnost (plaće, materijalni troškovi doprinosi i dr) = 214.600,00 kn
  2. Knjige u knjižnici = 10.000,00 kn
  3. SKD „Prosvjeta“ = 18.000,00 kn
  4. Klapa Plitvička Jezera = 13.000,00 kn
  5. Udruga za kulturu Mala scena Plitvička = 30.000,00 kn
  6. HKUD Korenica = 73.000,00 kn
  7. Udruga građana Tara L.P.Selo = 10.000,00 kn
  8. Udruga žena Nit Korenica = 12.000,00 kn
  9. Vjerske zajednice – tekuće donacije = 20.000,00 kn
   • RKT crkvi Sv. Jurja Mučenika u Korenici = 4.000,00 kn
   • RKT crkvi Marije Majke crkve Plitvice i Ivana Krstitelja Smoljanac = 4.000,00 kn
   • RKT crkvi Uzvišenja Sv. Križa u Vagancu = 4.000,00 kn
   • RKT crkvi BDM od Krunice u Čanku = 4.000,00 kn
   • SPC u Korenici = 4.000,00 kn
  10. Vjerske zajednice – kapitalne donacije = 455.000,00 kn
   • Dogradnja crkve Sv. Jurja u Korenici = 150.000,00 kn
   • Dogradnja SPC u Vrelu Koreničkom = 150.000,00
  11. Tekuće donacije u novcu udrugama = 20.000,00 kn
  12. Kulturno – informativni centar Korenica = 4.420.000,00 kn
  13. Sufinanciranje Arheološkog muzeja Zagreb (istraživanja, izložbe i sl.) = 30.000,00 kn
  14. Doček Nove godine u Korenici = 100.000,00 kn
  Članak 3.

  Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera vrši raspored sredstava nosiocima Programa na temelju priložene dokumentacije, prati namjensko trošenje i podnosi izvješće o ostvarenom programu Općinskom načelniku.

  Članak 4.

  Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.