Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

– organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
– izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
– promocija projekta u medijima,
– kontrola rada zaposlenih žena,
– osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
– sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
– praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
– praćenje financijskih transakcija,
– ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
– promocija projekta,
– distrubucija letaka i plakata,
– nabava i podjela sredstava za higijenu,
– ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
– pisano testiranje,
– intervju s kandidatima.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
130/17),
4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

 

Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

 

Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI