UPUTE I OBAVIJESTI – Kandidatkinje za projekt Zaželi

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32,URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavio je Javni oglas za prijam u radni odnos 30 zaposlenica na određeno vrijeme zbog potreba provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!.

Načelnik Općine Plitvička Jezera imenovao je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATKINJAMA

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji (podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima)
 • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.13.0351, kojim se utvrđuje minimalna plaća u skladu sa člankom 6. stavak 1.  Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 118/18), te člankom 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2021. godinu (Narodne novine broj: 119/20). Sukladno navedenoj Uredbi, a u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, svakoj zaposlenici pripada bruto iznos od 4.250,00 kuna.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA

 I SPOSOBNOSTI  KANDIDATKINJA

Kandidatkinje koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijele pravodobnu prijavu, o tome će biti obavještene putem elektroničke pošte (putem redovite pošte na kućnu adresu ukoliko nisu dostavile adresu e-pošte). Za sve ostale kandidatkinje koje nisu obavještene na prethodno navedeni način smatra se da su podnijele urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za kandidatkinje prijavljene na Oglas koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatkinjama.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o radu („Narodne novine“, broj  93/14, 127/17, 98/19),
 2. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidatkinje koje ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidatkinje koje ne pristupe testiranju smatrat će se da je povukla prijavu na Oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisana provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta te potrebnih vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidatkinje su se dužne  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatkinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidatkinja.

Kandidatkinje koje se budu ponašale neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljene s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 2 boda po pitanju ili ukupno 10 bodova za 5 pitanja.

Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatkinjama koje su ostvarile najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidatkinje koje su pristupile testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatkinjama utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidatkinja za rad na projektu Zaželi sebi – ostvari dobro svima!, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, te obavljenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidatkinja prema ukupnom broju bodova.

Načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o zapošljavanju izabranih kandidatkinja, koja će biti dostavljena svima kandidatkinjama prijavljenima na Oglas, a koje su ispunile formalne uvjete oglasa.

Izabrane kandidatkinje moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije sklapanja Ugovora o radu, te su dužne prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

Kandidatkinja koja nije primljena po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave Odluke podnijeti žalbu  Općinskom načelniku. Obzirom da se radi o radu na određeno vrijeme žalba ne odgađa izvršenje odluke. Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održati će se u općinskoj vijećnici na adresi Trg sv. Jurja 6, Korenica i to:

 1. Od A do H (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 09.00 sati,
 2. Od I do N (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 10.00 sati,
 3. Od P do Ž (po prezimenu) – dana 26. siječnja 2021. godine u 11.00 sati.

Kandidatkinjama koje su ispunile formalne uvjete natječaja, poziv za testiranje bit će dostavljen telefonskim pozivom i e-mailom, a obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera dana 25. siječnja 2021. godine.

KLASA: 112-03/21-01/02

URBROJ: 2125/11-01/01-21-44

Korenica, 20.01.2021. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam

u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe

aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!